Hà Nội có 31.048 bài thi đạt từ điểm 9 trở lên Những trường dẫn đầu điểm trung bình môn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ban hành thông báo số 2495/TB-ĐHQGHN về Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, để xét tuyển sinh vào các trường, cơ sở đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng từ kết quả thi tốt nghiệp THPT

Thông báo được Đại học Quốc gia Hà Nội gửi tới hội đồng tuyển sinh các đơn vị biết và thực hiện đúng Quy chế, Hướng dẫn tuyển sinh.

Theo đó, căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; Tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 về hướng dẫn tuyển sinh đại học năm 2022.

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 như sau:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội (điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy) là 20 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, chưa nhân hệ số).

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ GD&ĐT (đối với nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên), các đơn vị đào tạo thông báo điểm ngưỡng theo ngành/nhóm ngành đào tạo (tối thiểu bằng điểm ngưỡng do ĐHQGHN, Bộ GD&ĐT quy định).

Thông báo cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh điểm ngưỡng của đơn vị trước ngày 31 tháng 7 năm 2022; Đồng thời, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội và nhập dữ liệu vào trang nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.