Phát triển Đại học Thủ đô Hà Nội xứng tầm vị thế Chi tiết 5 phương thức tuyển sinh của trường Đại học Thủ đô Hà Nội Đồng chí Hà Thu Thủy trở thành Bí thư Đoàn trường Đại học Thủ đô
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm bảo đảm phát huy tiềm năng, thế mạnh của nhà trường xứng tầm là trường đại học lớn, có uy tín trong nước và quốc tế, ngang tầm nhiệm vụ của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ...

Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt yêu cầu xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, sở, ban, ngành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo; các sở, ban, ngành, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị.

Theo tiến trình thực hiện, từ nay đến trước ngày 20/1/2023, Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội báo cáo dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và xin chủ trương của Thường trực Thành ủy; trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giao Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo theo quy định; tổ chức hoạt động của tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng yêu cầu nội dung và tiến độ.